• Gedragsprotocol HV DWS

  1. Achtergrond en doelstellingen

  Binnen een sportvereniging vinden wij het heel belangrijk om een sportief en een pedagogisch klimaat te scheppen, waarin leden zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin bestuursleden, trainers/coaches, ouders en spelers/ speelsters respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder meer bereiken door duidelijke regels en afspraken en een transparant beleid ten aanzien van ongewenst gedrag.

  Doelstellingen van ons gedragsprotocol zijn onder meer:

  De geschreven en ongeschreven regels die gelden binnen DWS, samenvatten in een handzaam en helder pakket verenigingsregels, dat goed naar trainers/coaches, ouders en spelers/ speelsters gecommuniceerd kan worden, werkbaar en uitvoerbaar is.
  Duidelijkheid scheppen voor trainers/coaches, ouders en spelers/ speelsters over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Tevens aangeven wanneer de grens van vereniging om verantwoord met het probleemgedrag om te kunnen gaan is bereikt.

  2. De regels van de vereniging

  Wat verwachten we van spelers/ speelsters

  • Spelers/ speelsters gaan op een vriendelijke (?? vriendschappelijke) manier met elkaar om.
  • Spelers/ speelsters proberen om onderlinge problemen op te lossen zonder verbaal of fysiek geweld, in eerste instantie zelf, maar waar nodig ondersteund door een trainer/ coach.
  • Spelers/ speelsters discrimineren niet.
  • Spelers/ speelsters schelden en vloeken niet.
  • Spelers/ speelsters pesten en treiteren niet.
  • Spelers/ speelsters zijn gezamenlijk, met elkaar en met de trainer/ coach verantwoordelijk voor een prettige, veilige en open sfeer in de groep waarin iedere spelers/ speelsters zichzelf kan zijn.
  • Spelers/ speelsters tonen respect voor iedere tegenstander en accepteren het gezag en de autoriteit van iedere scheidsrechter
  • Spelers/ speelsters zijn eerlijk tegen medespelers, bestuursleden en begeleiding
  • Spelers/ speelsters tonen respect voor tegenstanders, scheidsrechters, publiek van de tegenpartij bijvoorbeeld door beleefdheid en sportief gedrag
  • Spelers/ speelsters behandelen spullen van henzelf, van de verenigingen, medespelers en van andere verenigingen met zorg.
  • Spelers/ speelsters stelen geen spullen van de vereniging, medespelers, andere verenigingen e.d.
  • Spelers/ speelsters roken 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd of training geen sigaret meer.

  Wat verwachten we van trainers/coaches

  • Trainers/coaches tonen respect voor de spelers/speelsters, bijvoorbeeld door vragen, opmerkingen en problemen van spelers/speelsters serieus te nemen.
  • Trainers/coaches zorgen dat de verenigingsregels en teamregels duidelijk zijn voor spelers/speelsters, bijvoorbeeld door de wat abstractere regels voor hen in concreet gedrag te vertalen. Zij geven duidelijk aan wat zij van spelers/speelsters verwachten en leren hen hoe zij zich aan de regels en afspraken kunnen houden, bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan wanneer regels worden overtreden.
  • Trainers/coaches discrimineren niet.
  • Trainers/coaches geven zelf het goede voorbeeld ("behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden") in hun omgang met spelers/speelsters, ouders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek.
  • Trainers/coaches zijn samen met de spelers/speelsters verantwoordelijk voor een prettige, veilige en open sfeer binnen de vereniging.
  • Trainers/coaches dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en voor alle gasten die de vereniging bezoeken.
  • Trainers/coaches tonen respect voor ouders.
  • Trainers/coaches nemen ouders serieus wanneer deze een vraag of probleem met betrekking tot hun kind bij hen aankaarten.
  • Trainers/coaches zijn bereid kritisch naar het eigen handelen te kijken.
  • Trainers/coaches houden spelers/speelsters en ouders zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de vereniging.

  Wat verwachten we van OUDERS

  • Ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen op tijd op de training of bij de wedstrijd aanwezig zijn ( waar de speler/speelster hier nog niet zelf verantwoordelijk voor gehouden kan worden) en waar nodig op tijd weer opgehaald worden
  • Ouders tonen interesse in en actieve betrokkenheid bij het wel en wee van hun kind op de vereniging door bijvoorbeeld wedstrijden, informatie avonden te bezoeken, hun zoon of dochter op een positieve te stimuleren bij het beoefenen van de sport contact te onderhouden met trainers/coaches.
  • Ouders tonen respect ten opzichte van andere ouders, scheidsrechters, teamgenoten van het kind, publiek van de tegenpartij en tegenstanders van het kind, bijvoorbeeld door beleefdheid.
  • Ouders discrimineren niet.
  • Ouders mengen zich niet persoonlijk in een conflict dat hun kind op de vereniging heeft met een ander kind, maar kaarten hun zorg in eerste instantie aan via een trainer/coach of bestuurslid.
  • Ouders tonen respect voor trainers/coaches en bestuursleden, bijvoorbeeld door beleefdheid.
  • Ouders gaan er in eerste instantie vanuit dat de trainer/coach correct handelt in een conflict met henzelf of met hun kind en dat de trainer/coach het beste met het kind voorheeft.
  • Ouders zijn bereid samen met de trainer/coach of bestuurslid te zoeken naar en te werken aan oplossingen voor problemen van hun kind binnen de vereniging.

  3. De Teamregels

  De verenigingsregels vormen het kader voor de teamregels. De teamregels zijn:

  een vertaling van de verenigingsregels in concreet gedrag
  een vertaling van de verenigingsregels naar het leeftijdsniveau van het betreffende team
  een detaillering van de verenigingsregels naar het omgaan met elkaar binnen de groep
  Daarnaast zijn teamregels vaak afspraken die in de betreffende groep gelden om de organisatie in het team zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  De teamregels worden opgesteld door de trainer/coach, al dan niet in samenspraak met de spelers/speelsters uit het team. De teamregels worden door de trainer/coach duidelijk gecommuniceerd naar het team.

  4. Wat gebeurt er bij ongewenst gedrag van een speler/speelster

  Ongewenst gedrag kan variƫren van het niet afbellen voor een training tot het te lijf gaan van een tegenstander, van pesten van een medespeler tot het stelen van andermans spullen

  Wanneer er sprake is van kleine en/of incidentele overtredingen van de regels neemt de trainer/coach zelf passende maatregelen. Eventuele consequenties worden altijd mede bepaald door de leeftijd van de speler/ speelster en de aard van de overtreding.
  Wanneer er sprake is van ernstiger misdragingen of van een aaneenschakeling van incidenten worden ouders( waar nodig) ALTIJD op de hoogte gebracht: schriftelijk, telefonisch of in een gesprek. De trainer/coach kan met de technische commissie, bestuur(en eventueel en de ouders) overleggen over een gepaste maatregel van het ongewenste gedrag. De speler/ speelster zal voor een aantal wedstrijden/ maanden worden geschorst.
  Wanneer er sprake is van zeer ernstige misdragingen of een voortduring van kleinere incidenten, voert de trainer/coach altijd overleg met de technische commissie en wordt het bestuur op de hoogte gesteld van de problemen. Waar nodig worden ouders ALTIJD door de trainer/coach in een gesprek op de hoogte gebracht. Er zullen gepaste maatregelen worden genomen door het bestuur. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een schorsing voor een aantal wedstrijden tot het uitsluiten van deelname aan competitie
  Wanneer er sprake blijft van structureel en ernstig ongewenst gedrag, ook na gesprekken die in eerdere stadia zijn gevoerd, wordt overleg gevoerd met de technische commissie en het bestuur over de mogelijkheden die ons resten. In een gesprek met de speler/ speelster (en eventueel ouders) vertelt het bestuur aan de spelers/ speelsters (en eventueel ouders)dat de grenzen van de mogelijkheden van de vereniging zijn overschreden. De speler/ speelster wordt uitgesloten van deelname aan competitie en wordt in de algemene ledenvergadering voorgedragen voor royement.


  Bovenstaande punten kunnen ook gebruikt worden ten aanzien van ouders en trainers/ coaches.